Baza znalezionych fraz
Notatki na marginesach czytanych książek...

Temat: Ulga remontowa na wykończenie + wątek z asiedlenia (długie, crosspost, sorry)
Wiem, że temat był wielokrotnie wałkowany, ale tu nieco z innej strony.

Kupuję dom, akt notarialny podpisałem jeszcze w zeszłym roku, wydanie
nastąpi za kilka - kilkanaście tygodni. W tej chwili dom jest w stanie
surowym zamkniętym, zamierzam poprosić dewelopera o faktury na prace
wykończeniowe, które "mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r.,
opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17
ustawy)" w wysokości upoważniającej mnie do skorzystania z ulgi w
maksymalnym wymiarze.
Na wszelki wypadek sprawdziłem, co o tym sądzi MinFin:
"poniesione przez podatnika wydatki - w tym również związane z nowo
wybudowanym budynkiem mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym w takim
budynku, zajmowanymi przez podatnika na podstawie tytułu prawnego - mogą
być odliczone w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej, jeżeli tylko
spełnione zostaną wyżej omówione warunki. Zgodnie z powołanym
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wykaz
robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego
(odpowiednio lokalu mieszkalnego) obejmuje swym zakresem również
wykonanie nowych elementów w lokalu (budynku), przykładowo ścianek
działowych, podłóg i posadzek, jak i trwale umiejscowionej armatury i
urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych."
(http://www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=114&id=24369)
Żeby miećzupełnie czyste sumienie, zadzwoniłem niestety do Zaczarowanego
Lasu o nazwie Urząd Skarbowy. Jakież było moje zdumienie, kiedy pani z
US oświadczyła, że właśnie przygotowuje odpowiedź na zapytania podatnika
w tej sprawie, odpowiedź wykluczającą możliwość skorzystania z tej ulgi.
Zapytałem, jak to możliwe, że przeczy to interpretacji MinFin, na co
pani odpowiedziała, że tak interpretuje ten przepis i kropka.
No to zadzwomniłem do MinFin, gdzie (skądinąd bardzo niesympatyczna)
baba powiedziała, że jak mi odmówią uznania ulgi, to mam się odwołać,
napisać skargę do MinFin a potem ewentualnie do NSA.

Pytania są dwa (bo oczywiście nie popuszczę):
-jakie to straszliwe konsekwencje grożą mi (oprócz, rzecz jasna siarki i
smoły), jeśli US zakwestionuje moje prawo do ulgi, oprócz braku zwrotu
podatku;
-o co właściwie chodzi z tym zasiedleniem? Nie korzystam z dużej ulgi
budowlanej, sam zakup domu w moim przypdaku jest podzielony na 2 etapy -
akt, jak już wspomniałem, podpisałem w grudniu, wydadzą mi dom w marcu
(całkowicie wykończony), zamelduję się pewnie w maju. Rozumiem, że to
korzystnie dla mnie, bo mogę w miarę swobodnie, zależnie od potrzeby,
ustalić moment zasiedlenia?


Źródło: topranking.pl/1854/ulga,remontowa,na,wykonczenie,watek,z.php


Temat: czy balkon jest czescia wspolna?
Wspólnota Mieszkaniowa działa na podstawie Ustawy o własności lokali z dnia 24
czerwca 1994 roku [Dz. U. Nr 85 poz. 338 z późniejszymi zmianami] i określa
prawa i obowiązki ciążące na Właścicielu. Te prawa reguluje także Kodeks
Cywilny, Prawo Budowlane i inne akty prawne. W art. 3 ust. 2 UWL jest określone
znaczenie nieruchomości wspólnej, jednakże w codziennej praktyce owo
sformułowanie nie jest wystarczające. Konieczne jest zatem w miarę precyzyjne
określenie granic nieruchomości wspólnej. Przy określeniu przynależności
poszczególnych elementów budynku, instalacji i wyposażenia do nieruchomości
wspólnej należy uwzględnić następujące aspekty:
- położenie poszczególnych elementów
- pełnioną przez nie funkcję
- ich techniczne i funkcjonalne, a także estetyczne powiązanie z innymi elementami
- możliwość ich obsługi, konserwacji i remontu przez indywidualnego Właściciela
W tym wypadku należy przyjąć, że do nieruchomości wspólnej, poza gruntem,
powinny być zaliczone między innymi balkony, loggie, tarasy i balustrady mimo,
iż zwykle przeznaczone są do indywidualnego użytku, stanowią nieodłączny element
elewacji zewnętrznej. Ich remont powinien być przeprowadzony jednocześnie
i w sposób jednolity. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż indywidualny
użytkownik lokalu nie ma możliwości kontroli stanu technicznego ‘swojego’
balkony, w szczególności jego dolnej powierzchni
i nie ma możliwości jego remontu bez zgody innego Właściciela. Ponadto koszt
remontu poszczególnych balkonów jest zróżnicowany [zależny od kondygnacji], a
remont indywidualny nieekonomiczny.
Pragniemy jeszcze zaznaczyć, iż zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane [Dz. U. Nr 89,
poz. 414, z późniejszymi zmianami], rozdział 6, art. 61 i 62 mówi o utrzymaniu
obiektów budowlanych i ich kontrolach podczas użytkowania, o czego jest
zobowiązany Właściciel lub Zarządca obiektu budowlanego,
a w szczególności elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne
i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
Również Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
grudnia 1996 r. [Dz. U. Nr 156, poz. 788]określa w wykazie robót zaliczanych do
remontu i modernizacji budynku mieszkalnego [a nie lokalu] remont lub
modernizację elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczących:
pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np.: słupów, podciągów,
schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.
Należy jednoznacznie stwierdzić, że nie ma przepisów, które wprost regulowałyby
te kwestie, nawet wyrok Sądu Najwyższego z dn. 3 października 2002 r. (III RN
153/2001) mówi, że balkon to część mieszkania, za jego remont odpowiada
właściciel lokalu. Wyrok SN wiąże jednak tylko w sprawie, której dotyczył. Co
najwyżej można się nim posiłkować. Inny pogląd ma Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast. Według niego wszystko zależy od tego, co wymaga remontu. Jeśli prace
obejmują elementy istotne dla całego budynku, np. podpory konstrukcyjne albo
elewację całego budynku, obciąża on wszystkich właścicieli.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,31623838,31623838,czy_balkon_jest_czescia_wspolna_.html


Temat: w dzisiejszej "RZ" - 02.07.2005
cytat z GAZETY PRAWNEJ - 29.07.2005

Czy do przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu można zaliczyć wydatki
poniesione na zmianę konstrukcji dachu oraz spowodowaną tą zmianą nadbudowę
budynku mieszkalnego?

NIE. Nie można w ramach ulgi remontowej uznać wydatków na wykonanie nadbudowy,
w wyniku której powstała dodatkowa powierzchnia użytkowa budynku. Do
przysługującego w ramach ulgi remontowej limitu wydatków można zaliczyć tylko
wydatki poniesione na wykonanie części dachu nad starą powierzchnią użytkową
budynku.
Za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie
stosowanym (wg słownika języka polskiego PWN, Warszawa 1994) uważa się prace
budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku
mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności
użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą
dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia. Za modernizację
natomiast uważa się trwałe ulepszanie (unowocześnianie) istniejącego już lokalu
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Zgodnie z tymi pojęciami roboty
remontowe i modernizacyjne polegają na wymianie, naprawie, zmianie –
przebudowie elementów lokalu lub budynku już istniejącego w celu przywrócenia
lub poprawy ich stanu pod względem użytkowym i technicznym. W wykazie robót
zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w poz. 4 pkt 3
rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację
budynku mieszkalnego (...) ujęto remont lub modernizację elementów
konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczącą konstrukcji i pokrycia dachu.
W świetle cytowanych przepisów zaliczeniu do przysługującego w ramach ulgi
remontowej limitu podlega tylko ta część wydatków, która wiąże się bezpośrednio
z remontem budynku lub jego modernizacją, tj. dotyczy zakupu materiałów i usług
przeznaczonych na remont (modernizację) konstrukcji i pokrycia części dachu nad
istniejącą wcześniej starą powierzchnią użytkową budynku.
Natomiast wydatki na wykonanie nowej powierzchni użytkowej budynku oraz części
dachu nad tą nową powierzchnią nie upoważniają do dokonania odliczenia w ramach
ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego. Wydatki poniesione na
nadbudowę budynku mieszkalnego mogły bowiem zostać odliczone od podatku
dochodowego tylko przez podatników, którzy w 2004 roku kontynuowali inwestycję
rozpoczętą przed 31 grudnia 2001 r. i w zeznaniu za 2001 rok dokonali
odliczenia z tytułu poniesionych na ten cel wydatków w ramach dużej ulgi
budowlanej.
Zastosowanie w tym przypadku ma art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001
r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz.U. nr 134, poz. 1509 z późn. zm.), w związku z art. 27a ust.
1 pkt 1 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
obowiązującym do 31 grudnia 2001 r.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,25940132,25940132,w_dzisiejszej_RZ_02_07_2005.html

© Notatki na marginesach czytanych książek... Design by Colombia Hosting